Ημερίδα Πεπραγμένων

Την Πέμπτη  30/10/2008, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο "Τσάμης" στη πόλη της Καστοριάς, ημερίδα πεπραγμένων στα πλαίσια της ενημέρωσης των αποτελεσμάτων των έργων «Προστασία και Ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς» και «∆ηµιουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης & Προβολής των Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς», τα οποία υλοποιούνται µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ Α/ Γειτνίαση Ελλάδας – Αλβανίας (75%) και εθνικών πόρων (25%).